/* */
Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja dotycząca zapisów i rekrutacji do klasy pierwszej w roku szkolnym 2021/2022

Dzieci zamieszkałe/zameldowane w obwodzie szkoły, zgłoszone przez rodziców do  dnia 31 marca 2021 r. zostały przyjęte do szkoły – lista dzieci przyjętych z obwodu szkoły nie będzie wywieszona.

Od 1 kwietnia 2021 r. od godz. 9.00 przy wejściu do budynku szkoły zostanie wywieszona lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia zamieszkałych/zameldowanych poza obwodem szkoły. Zostanie wywieszona dodatkowa informacja o organizacji klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022.

 

Jeśli rodzice przebywają na kwarantannie lub izolacji, mogą uzyskać telefonicznie informację o sytuacji dziecka w procesie rekrutacji. Proszę zadzwonić pod numer 32 2466 226, podać swoje imię i nazwisko, imię i nazwisko dziecka oraz jego numer pesel – po tych danych będziemy weryfikować osobę, której udzielimy informacji.

 

Joanna Piećko-Szopińska

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Adama Olmy, naszego kolegi, znakomitego nauczyciela języka polskiego, przyjaciela. Składamy Rodzinie szczere wyrazy współczucia. Nie sposób przeboleć tak wielkiej straty.

Koleżanki i koledzy ze Szkoły Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie

Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich?

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz  podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

 

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków                   i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów, wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

 

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

 

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

 

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez Internet!

Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa od 1 kwietnia.

więcej »»

Rok szkolny 2021/2022

 

Zapraszamy Państwa do zapisania dzieci do naszej szkoły, jeśli w roku szkolnym 2021/22 rozpoczynają przygodę z edukacją. To ważny moment w życiu dziecka i jego rodziców – nowe miejsce, nowe osoby wokół i nowe wyzwania. Mamy nadzieję, że oferta edukacyjna i atmosfera w szkole są tymi aspektami, które realizują naszą misję „Szkoła przyjaźnie wymagająca. Dobre miejsce dla Młodego Człowieka”. Stawiamy sobie za cel, by nasza szkoła uczyła dla życia, a uczniowie dobrze sobie radzili dzięki szerokim kompetencjom kluczowym.

Co ważne?

W roku szkolnym 2021/22 planujemy rozpocząć naukę w trzech klasach pierwszych: jednej ogólnodostępnej, dwóch integracyjnych. W oddziale ogólnodostępnym przygotujemy 25 miejsc, w integracyjnych w każdej z klas po 5 miejsc rezerwujemy dla dzieci posiadających orzeczenia o kształceniu specjalnym. Taka klasa może liczyć 20 osób.

Jakie korzyści z integracji?

Ogromne… Dzieci wymagające wsparcia otrzymują je dzięki indywidualnym zajęciom rewalidacyjnym i pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiadającym ich potrzebom. Pracuje z nimi w klasie drugi nauczyciel – współorganizujący kształcenie integracyjne, czyli lekcję prowadzi dwoje nauczycieli. W integracji pracuje się z takimi samymi podręcznikami jak w innych klasach i realizuje podstawę programową. A w przyszłości, kiedy dzieci podrosną i przejdą do 4 klasy, będzie możliwa nauka języka obcego w mniejszych grupach. Dzieci uczą się szacunku, pomagają sobie nawzajem, współpracują, szerzej rozwijamy dzięki temu kapitał społeczny. To są wyjątkowe klasy.

Budynek jest w pełni przystosowany architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

więcej »»