Języki obce w naszej szkole

Uczniowie naszej szkoły uczą się języka angielskiego od pierwszej klasy. W klasie siódmej zaczynają naukę języka niemieckiego lub francuskiego. Zgodnie z przepisami, klasy dzielone są na grupy. Jeśli następuje podział, grupy tworzone są zgodnie z poziomem zaawansowania języka. Na lekcjach języków obcych uczniowie ćwiczą czytanie, pisanie, mówienie i rozumienie ze słuchu. Wykonują prace projektowe, oglądają filmy i bajki, słuchają piosenek, tekstów, dialogów i ćwiczą, a następnie prezentują krótkie scenki. Do dyspozycji uczniów jest również bogaty zbiór książek, czasopism oraz innych materiałów (ulotki, broszury, plakaty edukacyjne, mapy, plansze, autentyczne magazyny i gazety, gry edukacyjne). Na lekcjach wykorzystywane jest oprogramowanie do tablic interaktywnych. Języki obce w naszej szkole to nie tylko zajęcia szkolne, ale także udział w Dniach Języków Obcych, bogata biblioteczka książek w wersji uproszczonej i czasopism a także nauka o elementach kultury. Uczniowie mają możliwość udziału w wycieczkach zagranicznych, gdzie próbują swych umiejętności językowych zdobytych w szkole. Konkursy językowe to kolejna możliwość sprawdzenia się. Innowacja z języka angielskiego w klasach I-III Innowacja zakłada zwiększenie ilości godzin zajęć języka angielskiego o 1 godzinę tygodniowo. Nosi ona tytuł Explore the World with Music and Games. Cel główny to uwrażliwienie dzieci na język angielski i osłuchanie z nim, zainteresowanie dzieci językiem i kulturą krajów anglojęzycznych, co przyczyni się do większego zmotywowania uczniów do nauki języka angielskiego, a tym samym osiągania lepszych wyników. Niniejszy program opiera się na przekonaniu, że dzieci najefektywniej uczą się poprzez zabawę i zaangażowanie w zadania, które są dostosowane do poziomu intelektualnego dziecka. Muzyka jest szczególną dziedziną, która stymuluje wielostronny, harmonijny i całościowy rozwój ucznia. Poprzez realizację wszystkich jej funkcji, przyczynia się do kształtowania osobowości młodego człowieka otwartego na świat i wyzwania, które niesie współczesność. Zadaniem muzyki jest przede wszystkim rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności uczniów. Dzieci podczas lekcji korzystają z ciekawego oprogramowania do tablicy multimedialnej, grają także w gry językowe oraz przygotowują ciekawe projekty.

Innowacja z języka niemieckigo w klasie V i VI

Klasy piąte i szósta  realizuje innowację z języka niemieckiego  Mit Deutsch durch die Welt na zajęciach dodatkowych, rozwijających zainteresowania z języka niemieckiego w wymiarze 1 godziny tygodniowo. Innowacja ta zaplanowana jest na 3 lata (kl. IV-VI).
Celem tej innowacji jest popularyzacja nauki języka niemieckiego poprzez ciekawe formy pracy na zajęciach dostosowane do wieku i możliwości uczniów. Zajęcia przybliżają uczniom realia dnia codziennego, geografii, historii i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego ze wskazaniem na związki w aspekcie kulturowym między Śląskiem a Niemcami. Uczniowie poznają podstawowy zasób słownictwa i struktur gramatycznych przygotowujących do nauki języka w klasie VII i VIII, mają one ich zachęcić do kontynuowania nauki języka w tych klasach

Innowacja z języka angielskiego w klasie VII i VIII

Od klasy VII uczniowie realizują innowację „Explore the World with English” Głównym zadaniem innowacji jest przygotowanie uczniów do sprawnego i skutecznego wykorzystywania języka angielskiego w poszerzaniu wiedzy ogólnej, zawartej w podstawie programowej dla szkoły podstawowej z poszczególnych przedmiotów. Z jednej strony uczniowie będą poznawać i rozwijać słownictwo i struktury językowe w oparciu o wiadomości zdobyte na lekcjach innych przedmiotów, nauczą się nazywać po angielsku to, co już wiedzą. Z drugiej zaś strony, będą stopniowo wykorzystywać język angielski do poszerzania swojej wiedzy, pracując z tekstami  z różnych dziedzin nauk przyrodniczych i społecznych. Będą zdobywać nową wiedzę za pośrednictwem języka angielskiego, poznawać niektóre prawa i  terminy związane z  gospodarką i nauką, poznawać kulturę  różnych krajów. Pozwoli to rozbudzić ich ciekawość poznawczą, kreatywność i samodzielność w dalszym procesie nauki i kształcenia

Innowacja z języka angielskiego w klasach IV-VI

Od klasy IV uczniowie realizują innowację  „English Project- Learn and Do”  Innowacja zakłada zwiększenie ilości godzin zajęć języka angielskiego o 1 godzinę tygodniowo. Podczas zajęć uczniowie będą tworzyć różnorodne prace projektowe w języku angielskim rozwijając umiejętność kreatywnej  współpracy w ramach grupy.

W trakcie zajęć uczniowie rozwijają swoje zdolności językowe tworząc scenariusze scenek i dialogów, inscenizacje, prace plastyczne, gry, prezentacje multimedialne itp. Będą doskonalili umiejętności językowe z wykorzystaniem komputera, tablicy multimedialnej oraz Internetu. Praca z piosenką pozwoli dzieciom na kontakt z żywym językiem oraz doskonalenie wymowy. Gry i zabawy językowe takie jak quizy, krzyżówki i kalambury posłużą wzbogacaniu słownictwa i umiejętności komunikacyjnych.

Innowacja z języka angielskiego w klasach I-III

Innowacja zakłada zwiększenie ilości godzin zajęć języka angielskiego o 1 godzinę tygodniowo. Nosi ona tytuł „Explore the World with Music and Games”.  Cel główny to uwrażliwienie dzieci na język angielski i osłuchanie z nim, zainteresowanie dzieci językiem i kulturą krajów anglojęzycznych, co przyczyni się do większego zmotywowania uczniów do nauki języka angielskiego, a tym samym osiągania lepszych wyników.

Niniejszy program opiera się na przekonaniu, że dzieci najefektywniej uczą się poprzez zabawę i zaangażowanie w zadania, które są dostosowane do poziomu intelektualnego dziecka. Muzyka jest szczególną dziedziną, która stymuluje wielostronny, harmonijny i całościowy rozwój ucznia. Poprzez realizację wszystkich jej funkcji, przyczynia się do kształtowania osobowości młodego człowieka otwartego na świat i wyzwania, które niesie współczesność. Zadaniem muzyki jest przede wszystkim rozwijanie wrażliwości, wyobraźni i kreatywności uczniów. Dzieci podczas lekcji korzystają z ciekawego oprogramowania do tablicy multimedialnej, grają także w gry językowe oraz przygotowują ciekawe projekty.