Zajęcia pozalekcyjne o charakterze rozwijającym i uzupełniającym z matematyki w tym roku szkolnym realizowali uczniowie klas 8.  Uczestnicy pracowali w grupach. Każda grupa realizowała po 2 godziny zajęć tygodniowo.

Cele:

  • Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematycznych
  • Rozwijanie u uczniów umiejętności posługiwania się językiem matematycznym,
  • Kształcenie umiejętności abstrakcyjnego myślenia i logicznego rozumowania
  • Wykorzystanie zdobytej wiedzy do twórczego rozwiązywania problemów
  • Kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów niezbędnych na rynku pracy
  • Rozwijanie wiary we własne możliwości

Tematyka zajęć obejmowała procenty, figury na płaszczyźnie, figury w przestrzeni prawdopodobieństwo oraz elementy statystyki a także działania na liczbach wymiernych. Uczniowie rozwiązując arkusze egzaminacyjne wzbogacili swój warsztat pracy oraz posiadane umiejętności w zakresie twórczego i logicznego myślenia, wytrwałości w dążeniu do celu, oraz rozwinęli umiejętności współpracy w grupie. Na zajęciach uczniowie również zwiększali zainteresowanie przedmiotem, pobudzali wysiłek myślowy oraz rozwijali swoją aktywność. Uczniowie chętnie uczęszczali na zajęcia, byli zaangażowani i kreatywni.

W realizacji zajęć wykorzystano metody podające, eksponujące, problemowe i praktyczne. W trakcie zajęć wykorzystywano pomoce dydaktyczne, korzystano również z e-podręczników, tablicy interaktywnej, tabletu graficznego, programów i aplikacji multimedialnych, które umożliwiają uruchomienie ducha rywalizacji I motywują. Na zajęciach korzystaliśmy często z oprogramowania multimedialnego do podręczników z wydawnictwa Nowa Era oraz GWO. Multimedialne oprogramowanie do podręczników oferuje ciekawe karty pracy i multimedialne ćwiczenia. Taka forma wykorzystania e-podręcznika i multimediów pozwala uatrakcyjnić proces nauczania i umożliwia większe skupienie uwagi ucznia.