Akademia kluczowych kompetencji

Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu
realizuje projekt
WND-RPSL.11.01.04-24-0296/20-004 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

kwota dofinansowania: 186131,08 zł

kwota dofinansowania Unii Europejskiej: 175790,46 zł

Realizator: Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Cel główny projektu:

Celem projektu jest rozwijanie w okresie jego realizacji (od 02.2020 do 12.2022) kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności do dalszej edukacji  uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 w Chorzowie. W czasie trwania projektu uczniowie będą mieli możliwość podniesienia kwalifikacji/umiejętności zgodne z aktualnymi wymaganiami rynku pracy poprzez udział w zajęciach rozwijających jak i wyrównujących kompetencje z matematyki, przyrody, języków obcych jak i kompetencji społecznych.

 

Celem jest również zwiększenie efektywności/jakości kształcenia w placówce poprzez nabycie przez  nauczycieli  umiejętności/kompetencji zawodowych (szkolenia/kursy podnoszące ich kompetencje), a także doposażenie pracowni/sal.

 

Planowane formy wsparcia to:

  • Zajęcia matematyczne i matematyczno – przyrodnicze
  • Zajęcia fizyka i chemia
  • Zajęcia językowe
  • Zajęcia komputerowe
  • Zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i zajęcia z technik szybkiego uczenia
  • Szkolenia dla nauczycieli

http://www.mapadotacji.gov.pl