/* */

Kształcenie integracyjne

Kształcenie integracyjne

Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.

Karol Wojtyła

 

Przemiany ogólnospołeczne, prawne i edukacyjne, które wpływają na obraz współczesnej szkoły, przyczyniły się do powstania idei KSZTAŁCENIA INTEGRACYJNEGO.  W Szkole Podstawowej nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie realizuje się jej sens poprzez tworzenie klas integracyjnych.

 

Klasa integracyjna w naszej szkole – czym się różni, a w czym jest podobna do klasy ogólnodostępnej?

Klasa integracyjna to społeczność licząca do 20 uczniów, wśród których do 5 osób posiada orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Oznacza to, że w takiej klasie pod opieką dwóch nauczycieli uczą się uczniowie zdrowi i osoby o specjalnych potrzebach edukacyjnych, np. uczniowie niepełnosprawni: niesłyszący, słabosłyszący, niewidomi, słabowidzący, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W klasie pracuje dwóch nauczycieli: nauczyciel przedmiotu i nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne. W naszej placówce zarówno drugi  nauczyciel, jak i prowadzący posiadają przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej. Co więcej, dbamy o to, by nauczyciel współorganizujący kształcenie posiadał również kwalifikacje do nauczania przedmiotu, na zajęciach którego pracuje z uczniem z niepełnosprawnością

Współpraca dwóch pedagogów i mała liczebność uczniów pozwala na pełną indywidualizację pracy dydaktycznej, stałe dostosowanie Wymagań i treści programowych do możliwości ucznia, stopniowanie trudności zadań, stosowanie ciekawych metod aktywizujących i stosowanie formy pracy w grupach.

Uczniowie z niepełnosprawnością są pod opieką nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne ,ale nie znaczy to, że nie są pytani i wywoływani do tablicy przez nauczyciela prowadzącego lekcje. Trzeba pamiętać, że w takiej klasie każdy uczeń ma takie same prawa i obowiązki z zastrzeżeniem, że każdy jest indywidualnością, która ma różne możliwości psychofizyczne. Oznacza to, że również dzieci zdrowe mogą liczyć na pomoc drugiego nauczyciela. Wszyscy realizują podstawę programową określoną stosownym rozporządzeniem MEN. Klasy integracyjne, tak samo jak pozostałe w naszej szkole, uczestniczą w imprezach i uroczystościach szkolnych. Uczniowie tych klas – zdrowi, jak i z niepełnosprawnościami, z powodzeniem realizują się w małych formach teatralnych podczas festiwalu „Talentownia” oraz osiągają sukcesy w konkursach.

 

 Dla kogo klasy integracyjne?

Uczniów z niepełnosprawnościami do nauki w klasach integracyjnych kwalifikuje poradnia psychologiczno-pedagogiczna, wydając rodzicom, na ich wniosek, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Klasa integracyjna to również dzieci zdrowe rekrutowane zgodnie z Statutem Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Chorzowie.

W takiej klasie wszyscy uczniowie uczą się tolerancji, szacunku dla innych, niezależnie od wiedzy, wyglądu i sprawności.

Przynależność do klasy powoduje, że uczniowie są nie tylko asertywni, ale również pełni empatii i chętni nieść pomoc sobie nawzajem. Szkolnictwo integracyjne jest więc najskuteczniejszym sposobem budowania pozytywnych relacji miedzy dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i ich zdrowymi rówieśnikami.

 

Jakie korzyści wynikają z edukacji w klasie integracyjnej?

Pożytek z kształcenia integracyjnego dotyczy nauczycieli, rodziców i przede wszystkim samych uczniów niezależnie od ich psychofizycznych możliwości. Celem klas integracyjnych jest nie tylko realizacja treści programowych, ale również wspólne bycie razem, przeżywanie, odkrywanie i poznawanie siebie. Tworzenie klas integracyjnych to przedsięwzięcie, które na pewno jest słuszne i daje pozytywne efekty. Jest to szansa wychowania nowego pokolenia inaczej, odkrycia praw gwarantujących wszystkim godne życie.